Dječji vrtić

Dječji vrtić Veseli kutak

Klanci 3, Stobreč

OIB: 96444072282

Kontakt: 021/326-200

Vlasnik: Ljubica Gale

Ravnatelj: Antonela Pjevac

O nama

Vrtić ima 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina:

 • 3 skupine redovitog programa

- jedna jaslična skupina 10-satnog boravka

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

 • 2 skupine posebnog programa ranog učenja engleskog jezika

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

   UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

od 08.06. do 15.06.2021.

Prijava korisnika

NATJEČAJ za zapošljavanje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , a u vezi članaka 25. i 34. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008 i 90/2010), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Veseli kutak” u Stobreču donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za zasnivanje radnog odnosa

 • VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

- 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme / 10 sati tjedno 

Uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču.

 Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u izvorniku ili preslici),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od obveze polaganja stručnog ispita, 

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci), 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice). 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom mogu se dostaviti:

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 06.09.2021.g.

Početak pedagoške godine 2021./2022.

Poštovani roditelji/skrbnici, 


Dječji vrtić "Veseli kutak" u Stobreču počinje s radom u srijedu, 01.09.2021.g.

Pedagošku godinu 2021./2022. započinjemo pridržavanjem UPUTA iz priloga, te Vas molimo da ih pročitate.

-    DOBRO  NAM  DOŠLI -

 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

-      Roditelj/skrbnik ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.

-       Roditelj/skrbnik ne dovodi dijete u ustanovu ukoliko:

 • ima simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje),
 • ima izrečenu mjeru samoizolacije,
 • imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19

Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja/skrbnika ili druge osobe.

Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do ulaznih vrata na katu gdje dijete boravi, tu je potrebno pokucati/pozvoniti nakon čega će odgajatelj preuzeti dijete.

Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m po mogućnosti 2 m u odnosu na druge osobe, dezinficira ruke, dezinficira potplate na dezbarijeri na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi.

Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji obavezno nosi masku.

Roditelji/skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu. Vrijednost izmjerene temperature potrebno je upisati u bilježnicu koju donosi sa sobom u ustanovu i koju odgajatelj svakodnevno provjerava.

   – U slučaju povišene tjelesne temperature i drugih znakova zaraznih bolesti dijete ne dovoditi u jaslice/vrtić, a o tome je potrebno obavijestiti odgajatelja.

   – Ako dijete razvije simptome bolesti tijekom boravka u ustanovi, odgajatelj odmah obavještava roditelja/skrbnika koji u najkraćem roku treba doći po dijete.  

   – Do dolaska roditelja/skrbnika dijete boravi u prostoru za izolaciju. 

NAPOMENE za roditelje/skrbnike novoupisane djece

● Duže zadržavanje roditelja/skrbnika (oko 15 minuta) moguće je samo kod adaptacije/prilagodbe djece na novu sredinu, odnosno za roditelje/skrbnike novoupisane djece u jaslice/vrtić.

● Svaki roditelj/skrbnik koji boravi u skupini treba se potpisati u bilježnicu evidencije neovlaštenih osoba koje borave u ustanovi (odnosi se na roditelje/skrbnike novoupisane djece koji se zadržavaju u skupini u periodu adaptacije/prilagodbe).

● Odgajatelji će do 01. rujna kontaktirati roditelje/skrbnike novoupisane djece radi dogovora o vremenu dolaska djeteta u jaslice/vrtić.

UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića
Dječjeg vrtića „Veseli kutak“
za pedagošku godinu 2021./2022.

 

I. Postupak upisa djece za svaku pedagošku godinu provode Dječji vrtići u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica (u nastavku Dječji vrtić) isto vrijeme kada se provode upisi dječje vrtiće čiji je osnivač vlasnik Grad Split.

II. Upis se provodi za redoviti jaslički vrtićke programe, te za posebne programe Dječjeg vrtića "Veseli kutak“ u Stobreču.

 • u jasličku skupinu upisuju se djeca koja 01. rujna 2021.g. navršavaju jednu do tri godine života.
 • u vrtićke skupine upisuju se djeca koja 01. rujna 2021.g. navršavaju tri godine do polaska u školu.

III. Zahtjevi za upis djece zaprimat će se od 08. lipnja do 15. lipnja 2021. g. u vremenu od 8:00 do14:00 sati u objektu Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču, Klanci 1, tel:021/326-200.

IV. Za upis djeteta/djece u Dječji vrtić, roditelj/skrbnik/udomitelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U PROGRAME JASLICA I VRTIĆA

1. Zahtjev za upis djeteta/djece u predškolsku ustanovu (obrazac Zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Dječjeg vrtića)

2. Anketni list za roditelje (obrazac Anketi list preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Dječjeg vrtića)

3. Rodni list/domovnica djeteta/djece

4. Preslike osobnih iskaznica (izvornik na uvid) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja/skrbnika/udomitelja ne starije od 3mjeseca

5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta/djece prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno (od nadležnog liječnika - pedijatra djeteta/ djece)

PREDNOST PRI UPISU DJECE U PROGRAME JASLICA I VRTIĆA

Prednost pri upisu djece vrtiće jaslice ostvaruje se sukladno čl. 20. Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13, 98/19) Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 25, od 04. svibnja 2020.g.):

1)Pravo na upis djeteta Dječji vrtić ostvaruju roditelji/skrbnici/udomitelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području Grada Splita i čije je dijete cijepljeno sukladno pozitivnim propisima.

2)Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ostvaruje se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i sukladno propisima kojima se uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač i vlasnik Grad Split.

3)Pravo upisa u redoviti 10-satni jaslički i 10-satne vrtićke programe ostvaruju djeca:

 • roditelja invalida domovinskog rata,
 • iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a drugog invalida domovinskog rata,
 • oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja
 • zaposlenog samohranog roditelja,
 • oba roditelja redoviti studenti.

4)Dječji vrtić može upisati i dijete čiji roditelji/skrbnici/udomitelji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3., ako nakon provedenog upisnog postupka odgojno-obrazovne skupine nisu popunjene.

5)Dječji vrtić može upisati i dijete s područja drugih općina i gradova koji su dužni svojim sredstvima sufinancirati njihov boravak do iznosa pune ekonomske cijene, ako odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću nisu popunjene djecom s upisnog područja Grada Splita.

V. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece.

VI. Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan rješenjem o upisu ili rasporedu svoga djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u DV "Veseli kutak" u Stobreču

Obavijest o natječaju za zasnivanje radnog odnosa na poslovima odgajatelja/ice predškolske djece u Dječjem vrtiću "Veseli kutak" u Stobreču.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Veseli kutak” u Stobreču, na 1. sjednici održanoj dana, 31.05.2021.g. donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za zasnivanje radnog odnosa

 • Odgajatelja/ice predškolske djece

1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

UVJETI:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u izvorniku ili preslici) ,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • prednost: položena B2 razina engleskog jezika

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom mogu se dostaviti:

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 02.06.2021.g.

Početak pedagoške godine 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici,

Dječji vrtić "Veseli kutak" u Stobreču počinje s radom u utorak, 01. rujna 2020.g. 

U prilogu Vam prosljeđujemo upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 izdane od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja 24. kolovoza 2020.g.

Zajedničkim pridržavanjem propisanih uputa započinjemo novu pedagošku godinu.

Zbog preporuka o komunikaciji na daljinu pozivamo Vas da pratite obavijesti na web-stranici Vrtića.

OBAVIJEST - upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici

Temeljem obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prema mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije nastavljaju se aktivnosti vezane uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djece (testiranje) i u školskim ustanovama. Sve obavijesti o terminima testiranja u školi, roditelji mogu pronaći na oglasnoj ploči i web stranici škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Obavijest o programima Dječjeg vrtića "Veseli kutak" u Stobreču za narednu pedagošku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici

U narednoj pedagoškoj godini 2020./2021. Dječji vrtić „Veseli kutak“ u Stobreču, vrtić u vlasništvu fizičke osobe tzv. „privatni vrtić“, izjednačit će cijene boravaka redovitih programa sa cijenama boravaka redovitih programa vrtića u vlasništvu Grada Splita tzv. „gradskih vrtića“ (prema Odluci Gradskog vijeća Grada Splita o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita, „Službeni glasnik Grada Splita“ broj 6/20).

Uz redovite programe:

 • jedan 10-satni jaslički program (djeca uzrasta od 1.g. do 3.g.)
 • dva 10-satna vrtićka redovita programa (djeca uzrasta od 3.g. do 7.g.),

Dječji vrtić „Veseli kutak“ od naredne pedagoške godine 2020./2021. uvodi integrirani posebni program engleskog jezika u dvije vrtićke odgojne skupine:

 • jedna 6-satna vrtićka skupina engleskog jezika/jutarnja (djeca uzrasta od 3.g. do 7.g.)
 • jedna 10-satna vrtićka skupina engleskog jezika (djeca uzrasta od 3.g. do 7.g.).

CIJENE BORAVAKA PO PROGRAMIMA VRTIĆA

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE PROGRAMA

CIJENA PROGRAMA

           jaslički program

10-satni

495.00 kn

redoviti vrtićki program

10-satni

480.00 kn

integrirani engleski program

10-satni

850.00 kn

integrirani engleski program

6-satni

480.00 kn

 

Obavijest o radu vrtića

Poštovani roditelji,

Sukladno uputama Ministarstva zdravstva i Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu Dječji vrtić "Veseli kutak" od ponedjeljka, 16.03.2020.g. nastavit će s radom te će primat djecu roditelja koji rade i nisu u mogućnosti zbrinuti djecu kod kuće.