Dječji vrtić

Dječji vrtić Veseli kutak

Klanci 3, Stobreč

OIB: 96444072282

Kontakt: 021/326-200

Vlasnik: Ljubica Gale

Ravnatelj: Antonela Pjevac

O nama

Vrtić ima 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina:

  • 3 skupine redovitog programa

- jedna jaslična skupina 10-satnog boravka

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

  • 2 skupine posebnog programa ranog učenja engleskog jezika

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

   UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

od 08.06. do 15.06.2021.

Prijava korisnika

NATJEČAJ za zapošljavanje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , a u vezi članaka 25. i 34. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008 i 90/2010), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Veseli kutak” u Stobreču donijelo je odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za zasnivanje radnog odnosa

    • VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

- 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme / 10 sati tjedno 

Uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču.

 Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u izvorniku ili preslici),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od obveze polaganja stručnog ispita, 

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci), 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice). 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom mogu se dostaviti:

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 06.09.2021.g.